OBVESTILO

Nahajate se na spletni strani PROJEKTA.

Spletna stran PODJETJA Vodovod SISTEMA B d.o.o. se nahaja na naslovu: 

vb

www.vodovod-b.si


O projektu

V Pomurju je oskrba s pitno vodo nezadostna. Prebivalci je mnogokrat soočajo s težavami zaradi oporečne vode, na določenih območjih pa vodovodni sistemi še niti niso zgrajeni. Zato so pomurske občine pristopile k celovitemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja, ki je razdeljen v tri sisteme: A, B in C. Osnovni namen projekta je zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo.

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavil enovit sistem oskrbe s pitno vodo.

Izvedba bo potekala od leta 2013 do konca leta 2015, ko bo investicija fizično in finančno zaključena.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Voda

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji in v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje, kjer se del vode porabi za življenjske združbe (zelena voda), del odteče v reke in v podzemlje (modra voda), del vode izhlapi. Na našem planetu je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. V zadnjih 100 letih se je poraba (pitne ali sladke) vode povečala za šestkrat. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode pripelje do velike svetovne krize z vodo. Poleg tega naraščajo emisije nevarnih snovi v vode in s tem vplivajo na poslabševanje njene kakovosti ter primernosti razpoložljivih vodnih virov za uporabo.

Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene. Vodne površine v Sloveniji pokrivajo okoli 272 km2, v geoloških enotah, ki lahko prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, pa je okoli 50 m3/s dinamičnih zalog. Podobno kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji v skladu z Okvirno vodno smernico uvajamo celovito upravljanje z vodnimi viri. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.