DELA NA SKLOPU 3 SE BLIŽAJU ZAKLJUČKU

sreda, 19.08.2015

Grad, 19. avgust 2015 - Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 3 – sem spadajo občine Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci – se v poletnih mesecih večinoma zaključuje.

V Gornjih Petrovcih so v celoti izgradili sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 27.261 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 11.784 metrov ter nekaj čez polovico obsega del na Vodohranu Panovci in Črpališču Panovci, prav tako na VH Pindža.

V občini Hodoš so dokončali izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.860 metrov in izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.785 metrov.

V Moravskih Toplicah  so dokončali primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 35.553 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 11.301 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.854 metrov. Dela na VH Vučja gomila so konec prejšnjega meseca dosegla 39 odstotkov, na VH Suhi vrh 48 odstotkov, na Črpališču Andrejci 74 odstotkov,  na Črpališču Sebeborci 70 odstotkov, na VH Bogojina pa 81 odstotkov.

V občini Šalovci pa so prejšnji mesec zaključili izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 17.076 metrov in izgradnjo transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 447 metrov.

Na vodovodnih trasah in objektih se izvaja zaključna dela – predviden rok dokončanja vseh del je konec septembra.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

--------------------------------

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84