V občini Beltinci izboljšan sistem oskrbe s kakovostno pitno vodo

ponedeljek, 12.10.2015

Beltinci, 12. oktober 2015 –  Milan Kerman, župan občine Beltinci, kjer je vodooskrba sicer rešena že dalj časa, saj ima občina svoje vodne vire in vsa gospodinjstva so vezana na javno vodovodno omrežje, je ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B izpostavil prednosti, ki jih projekt prinaša občanom Beltincev, opozoril pa tudi na nekatere pomanjkljivosti projekta.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan občine Beltinci Milan Kerman je ob zaključku projekta povedal: »Realizacija I. faze projekta prinaša občanom Beltincev zamenjavo nekaterih primarnih in sekundarnih vodov, ki so bili do sedaj iz salonitnih cevi. Pomembna korist je povečanje kapacitete vodohrana, saj se je s 100 povečala na 400 m3. Z novim vodohranom smo pridobili večjo zalogo vode, pa tudi pritisk v omrežju se je dvignil za 0,4 bara.« Izpostavil pa je tudi naslednje: »Izvedba tako vodohrana kot cevovodov je bila zaupana številnim podizvajalcem, kar je oteževalo komunikacijo z izvajalci. Otežen je bil nadzor in kontrola nad opravljenimi deli v občini, kar se je odražalo na kakovosti dela.« Župan Beltincev tudi ocenjuje, da bi moralo biti sodelovanje med občinami bolj konstruktivno in reševanje izzivov na projektu bolj ažurno.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84