Z uspešno izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B dosegli zastavljene cilje

petek, 30.10.2015

Grad, 30. oktober 2015 – Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, v katerega je vključenih 12 pomurskih občin, se z oktobrom zaključuje. Z uspešno izvedbo investicije so izpolnili primarne cilje projekta, to je izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem ter vključitev v vodooskrbo za še dodatnih 10.180 prebivalcev. 

Učinke tega pomembnega projekta bodo čutile tako sedanje kot prihodnje generacije prebivalcev Pomurja. Z novo infrastrukturo bo oskrba s pitno vodo veliko bolj zanesljiva in kakovost pitne vodne višja.  Na vodovodnem sistemu so izboljšali hidravlične razmere, tlačne pogoje, pa tudi zagotovili boljšo požarno varnost. Zagotavljanje neoporečne pitne vode bo pomembno prispevalo k dvigu splošnega življenjskega standarda in zdravja ljudi. Posredni učinek projekta dvanajstih občin, ki so vanj stopile v iskanju skupnih regionalnih sinergij, predstavlja tudi izjemne koristi za razvoj območja. Nemotena oskrba s pitno vodo namreč območje oblikuje v privlačno destinacijo, tako za življenje kot tudi za razvoj turističnih zmogljivosti.

Dela na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B so potekala skladno z načrti ter bila zaključena v predvidenem roku in v okviru predvidenih stroškov. V sklopu projekta so skupaj v vseh 12 sodelujočih občinah izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 50,808 km, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 131,996 km ter transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 45,829 km.

Z uspešnim potekom in izvedbo projekta so dosegli vse zastavljene operativne cilje investicije. V prvi vrsti je to varna in dolgoročna oskrba s pitno vodo na območju 12 občin levega brega Mure. Uredili so manjše število večjih ključnih zajetij za oskrbo s pitno vodo. Zagotovili so ustrezno kakovost vode, predvsem na območju Prekmurskega polja. Opustili so vodna zajetja na območjih, namenjenih za pretežno kmetijsko dejavnost. S sanacijo vodovarstvenega območja, ki vključuje tudi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, so ustrezno zaščitili obstoječe in nove vodne vire. Z novo infrastrukturo bodo odpravili pomanjkanje pitne vode v sušnih obdobjih. V določenih občinah, predvsem pa na območju Goričkega, so v sklopu projekta uredili javne vodovodne sisteme.  Z ustanovitvijo javnega podjetja Vodovod Sistema B, ki prevzema upravljanje nove infrastrukture po zaključku projekta, pa so vzpostavili enotno organizacijsko upravljanje javnih vodovodnih sistemov, ki ustreza sodobnim standardom in zahtevam. S centralizacijo sistema bodo lažje nadzirali vodne vire in učinkoviteje zagotavljali mikrobiološko in kemijsko ustreznost pitne vode.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84